Retkel osalemise tingimused
 • Klient kinnitab, et ta on teadlik teenuse osutaja poolt pakutava loodusretke sisust, loodusretke marsruudist, ajast, ajalisest kestvusest jms.
 • Klient kinnitab, et tema tervislik seisund võimaldab loodusretkel osalemist ja selle läbimist. Teenuse osutaja ei vastuta kliendile tekkinud kahjude eest, kui kahju on põhjustatud kliendi tervislikust seisundist vms asjaoludest, mille tekkimises puudub kohustuse rikkumine teenuse osutaja poolt.
 • Klient kinnitab, et nõustub täitma instruktori soovitusi ja jälgima, et ei riski ülemäära iseenda elu ja tervisega.
 • Klient peab kinni kõigist talle tutvustatud ohutusnõuetest ja instruktori poolt esitatud nõudmistest.
 • Juhul, kui retkel osaleb lisaks registreerunule veel osalisi, siis registreeruja kannab lisaks grupijuhi kohustust, millega ta vastutab grupi informeerituse eest kõikides antud retkega seotud küsimustes.

Renditingimused
 • Rendivarustus kuulub Saaremaa Loodusretkedele ning selle edasirentimine on keelatud.
 • Rendiraha tuleb tasuda enne varustuse kättesaamist või kättesaamisel.
 • Klient kohustub kasutama varustust sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult.
 • Klient kinnitab, et tunneb vajalikke võtteid varustuse kasutamiseks ning kasutab vajalikke kaitsevahendeid.
 • Renditud varustus tuleb tagastada kokkulepitud tähtajaks. Varustuse mitte õigeaegselt tagastamise puhul lisandub kahekordne renditasu hilinenud päevade eest.
 • Klient vastutab rendivarustuse purunemise, hävinemise, varguse, kadumise või muul viisil kasutuskõlbmatuks muutumise eest ning on kohustatud hüvitama tekkinud kahju varustuse soetusmaksumuse järgi või tasuma leppetrahvi kokkulepitud summas. Purunenud varustust ei tohi ise remontida.
 • Teenuse osutaja ei vastuta kliendi või kolmandate isikute mistahes kahjude eest. Samuti vigastuste eest, mis on tekkinud varustuse kasutamise tulemusena. Kõik varustuse kasutamisega seotud riskid lasuvad kliendil.