Retkel osalemise tingimused
 • Klient kinnitab, et ta on teadlik teenuse osutaja poolt pakutava loodusretke sisust, loodusretke marsruudist, ajast, ajalisest kestvusest jms.
 • Klient kinnitab, et nõustub täitma instruktori juhiseid ja jälgima, et ei sea ohtu iseenda ja retkekaaslaste elu ja tervist.
 • Klient kinnitab, et tema tervislik seisund võimaldab loodusretkel osalemist ja selle läbimist. Teenuse osutaja ei vastuta kliendile tekkinud kahjude eest (sh kahjud varale ja tervisele), kui kahju on põhjustatud kliendi tervislikust seisundist, hooletuse tõttu vms asjaoludest, mis ei ole põhjustatud teenuse osutaja poolt.
 • Klient peab kinni kõigist talle tutvustatud ohutusnõuetest ja instruktori poolt esitatud nõudmistest.
 • Juhul, kui retkel osaleb lisaks registreerunule veel osalisi, kannab registreeruja lisaks grupijuhi kohustust, millega ta vastutab grupi informeerituse eest kõikides antud retkega seotud küsimustes.

Renditingimused
 • Rendivarustus kuulub Saaremaa Loodusretkedele ning selle edasirentimine on keelatud.
 • Rendiraha tuleb tasuda enne varustuse kättesaamist või kättesaamisel.
 • Klient kohustub kasutama varustust sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult.
 • Klient kinnitab, et tunneb vajalikke võtteid varustuse kasutamiseks ning kasutab vajalikke kaitsevahendeid.
 • Renditud varustus tuleb tagastada kokkulepitud tähtpäevaks. Varustuse mitte õigeaegselt tagastamise puhul lisandub kahekordne renditasu hilinenud päevade eest.
 • Klient vastutab rendivarustuse purunemise, hävinemise, varguse, kadumise või muul viisil kasutuskõlbmatuks muutumise eest ning on kohustatud hüvitama tekkinud kahju varustuse soetusmaksumuse järgi. Purunenud varustust ei tohi ise remontida.
 • Teenuse osutaja ei vastuta kliendile ega kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest, kui kahju tekkimine ei ole põhjustatud teenuse osutaja poolt . Samuti ei vastuta teenuse osutaja vigastuste eest, mis on tekkinud varustuse kasutamise tulemusena. Kõik varustuse kasutamisega seotud riskid lasuvad kliendil